बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व निधी वितरीत करण्याबाबत.

बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत