1. होम
  2. शासन निर्णय

Category: शासन निर्णय

शासन निर्णय
शासन निर्णय :कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शासन निर्णय :कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

ई-ग्राम: खरीप हंगाम – २०२० पूर्वी शेतकऱ्यांना आवश्यक बाबींच्या खरेदीसाठी / पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करण्याच्या दृष्टीने कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करणेबाबत

शासन निर्णय
शासन निर्णय : कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शासन निर्णय : कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

ई-ग्राम : जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या मुख्य लेखाशिर्षाखालील उद्दिष्ट शीर्षे बदलण्याबाबत..

शासन निर्णय
कृषी उन्नती योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्ग साठी ३८५५.१९४ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्याबाबत

कृषी उन्नती योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्ग साठी ३८५५.१९४ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्याबाबत

कृषी उन्नती योजना – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन 2019-20 करीता रु. 3855.184 लाख निधी वितरीत करणेबाबत.

शासन निर्णय : उसामधील कडधान्य आंतरपीक पद्धितीस चालना देण्यासाठी ६७ लाख रुपयांचा निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरित

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके अंतर्गत सन 2019-20 मध्ये ऊसामधील कडधान्य आंतरपिक पध्दतीस चालना देण्याकरिता रु.67.50 लाख निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करण्याबाबत.

शासन निर्णय
शासन निर्णय: 	महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री यांची नियुक्ती करणेबाबत

शासन निर्णय: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री यांची नियुक्ती करणेबाबत

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री (Nodal Minister) यांची नियुक्ती करणेबाबत :

शासन निर्णय
बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व निधी वितरीत करण्याबाबत.

बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व निधी वितरीत करण्याबाबत.

बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत अभियानांतर्गत सन 2019-20 करिता बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व निधी वितरीत करण्याबाबत. खाली दिलेल्या लिंक वरुन शासन…

चालू घडामोडी
कर्जमाफीवरुन शेतकरी संतप्त

कर्जमाफीवरुन शेतकरी संतप्त

नांदेड | महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. ही कर्जमाफी २ लाख रुपयांपर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. यामध्ये ३० सप्टेंबर २०१९ नंतर घेतलेल्या कर्जांचा समावेश केला नाही. यामुळे…

चालू घडामोडी
सातबारा ऊताऱ्याच्या ‘धंद्या’वर बंदी

सातबारा ऊताऱ्याच्या ‘धंद्या’वर बंदी

पुणे | राज्यातील आपले सरकार सेवा केद्रांमार्फत विनाशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या सातबारा उताऱ्याची विक्री होत असल्याचे उघड झाले आहे. शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या अशा सर्व केंद्रचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.या सर्व केंद्रावर शेतकऱ्यांना…

शासन निर्णय
शासन निर्णय : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

शासन निर्णय : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

कृषिकिंग : हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ची घोषणा करत शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती. कर्जमाफीच्या निर्णयाचा शासन निर्णय राज्य सरकार कडून जाहीर करण्यात…

शासन निर्णय : ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी अनुदान

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम केंद्र हिस्सा अंतर्गत अनुसुचित जाती उपयोजना या घटकासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी अनुदाने (लेखाशिर्ष 2215 9844). विभागाचे नाव : पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग